[köpvillkor]

Abonnemangsvillkor – Puhh hos oss AB

Del 1 – Allmänna villkor
Efter erlagd full betalning i enlighet med nedanstående villkor, äger kunden av Puhh hos oss AB (hädanefter benämnd Puhh), rätt att erhålla och nyttja den tjänst som abonnemanget avser. Kunden accepterar i och med beställning av tjänsten de här i angivna villkoren och förbinder sig att följa de allmänna villkoren för Puhh’s tjänster. Beställning av tjänsten sker genom formulär på Puhhs webbplats och går ej att genomföra med annat än ett aktivt godkännande av de här i angivna villkoren.

1:1 Priser
De priser som, vid tidpunkten för tecknande av nytt abonnemangsavtal eller tidpunkt för automatiskt förlängning av ny avtalsperiod, anges i, för tidpunkten aktuell prislista är gällande för prissättning. Alla prisangivelser är exkl. moms. Ev ändringar och tillägg i webbutikens funktionalitet, exempelvis specialfunktioner ingår ej i hyran för webbutiken utan offereras separat från fall till fall.

1:2 Betalningsvillkor och kredit
Kunden skall till Puhh betala för den tjänst som avtalet avser och ges endast rätt av disponera den tjänst som avtalet avser. Sedvanlig kreditprövning kan komma att utföras. Betalningsvillkor är 20 dagar för kreditgodkända kunder. Om inget annat avtalats skriftligen sker fakturering via e-post kvartalsvis i förskott.

1:3 Ej kreditgodkända kunder
I det fall Puhh efter genomförd kreditupplysning inte önskar lämna kredit tillämpas initialt förskottsbetalning om minimum 6 månaders hyra för webbutiken innan Puhh påbörjar något arbete. Därefter, om inget annat avtalats skriftligen, sker fakturering via e-post kvartalsvis i förskott.

2: Domännamn
Om kunden önskar eget nationellt domännamn (tex företaget.se) måste de riktlinjer som utfärdats av IIS följas. IIS ansvarar för registreringen av nationella domännamn i Sverige. Puhh administrerar endast registreringen, sålunda kan Puhh ej ta ansvar för domännamnens riktighet eller giltighet. Puhh kan ej heller påverka ev. avgifter från IIS i samband med registreringen eller underhåll av domännamn.

3: Avtalstiden
Alla abonnemang tecknas för en period om minst 12 månader. Avtalet är därefter löpande kvartalsvis och utan uppsägning av kund, inkommen minst 30 dagar före innevarande avtalsperiods utgång, förlängs avtalet automatiskt med en ny period om 3 månader. Detta förutsatt att det inte sägs upp av Puhh i enlighet med punkt 4.

4: Förtida uppsägning
Puhh äger rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal i de fall kunden genom försummelse eller vårdslöshet gör sig skyldig till kontraktsbrott. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som ägs av Puhh, är kopplade till Puhh av Puhh ägda bolag eller till Puhh anlitade leverantörer eller kunder. Kunden garanterar att han/hon inte kommer att använda Puhh’s tjänster för obscen, kriminell, omoralisk eller förtalande verksamhet eller på annat sätt agera på sådant sätt vilket kan anses strida mot vedertagna normer om etik och moral. Skulle kund bryta mot de här uppställda reglerna, äger Puhh rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal och avsluta kundens konto. Puhh förbehåller sig rätten till fri prövning och beslut enligt ovanstående regler.

5: Ansvarsbegränsning
Puhh kan inte utöva någon kontroll över vilken information som Puhhs kunder förmedlar och skall inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott eller liknande. Puhh skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller Puhh’s datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Puhh skall inte heller på något sätt hållas skadeståndsskyldig för direkt eller indirekt förlust, följdskada innefattande bland annat produktions och inkomstbortfall, förlust av data, skada på annans egendom, anspråk för utomstående etc.

6: Force major
Puhh skall vidare vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter. Som befriande omständighet skall bl a anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi.

7: Villkorsändring
Dessa villkor gäller tillsvidare.

8: Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Puhh.

9: Externa system
Detta avtal berör ej funktionalitet eller nertid i till tjänsten påkopplade externa system eller tredjepartsprodukter, exempelvis betalsystem eller affärssystem. Detta avtalas och regleras direkt mellan kund och aktuell 3:e part.

10: Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar rörande webbutiken ägs till fullo av Puhh. Kund som hyr webbutiken äger endast rätt att nyttja den tjänst som abonnemanget avser under avtalstiden. Puhh har således full äganderätt till webbutikssystemet och dess moduler vilket även inbegriper tillägg och eventuella speciallösningar i form av utvecklad specifik funktionalitet åt kund.

11: Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rätt, vilka inte kan lösas genom direkta förhandlingar mellan parterna skall avgöras av svensk domstol.

Del 2 – Särskilda villkor för tjänsten Webbhotell och för tjänster där serverutrymme ingår såsom webbutik.
Här anges de specifika villkor som gäller för tjänsten webbhotell hos Puhh.

2.1. Särskilt om Internettjänster
Kunden ansvarar för att lösenord som erhålls från Puhh i samband med Internetanslutningen ej sprids eller används av annan. Skulle det komma till Kundens kännedom att lösenord nyttjas av andra, är Kunden skyldig att genast informera Puhh om det inträffade. Kunden förbinder sig att följa de särskilda bestämmelser som gäller på området (t.ex. avseende intrång i nätverk, olaga spridning och publicering) samt de användaranvisningar som Puhh meddelar.

Puhh tillåter inte trakasseri av personer eller företag och spridning eller medverkan till spridning av information som kan anses vara rasistisk, oetisk, olaglig, pornografisk, eller på annat sätt kränkande webbsidor, kunden riskerar då att domänen omgående stängs av och kontot/avtalet avslutas. Kunden får ej massutskicka e-post till mottagare som ej godkänt eller begärt aktuell information.

2.2 Kundens ansvar
Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kunden skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna i IP-nätet. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos Puhh. Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-mail etc. Kunden ansvarar för att flyttningar av extra domäner till kontot flyttas till Puhh:s DNS:er. Kunden ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

2.3 WWW-policy
Puhh vill inte själva eller att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. Puhh förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

Puhh har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan Kunden avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

Webbabonnemang innebär att Kunden har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via webbutikens kontrollpanel.

Puhh skall i möjligaste mån ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webb-sidorna publiceras. Det skall av webb-sidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc – till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte webbägarens ansvar.

2.4 Domänhantering
Puhh svarar inte för att registrering av Kundens ansökta domännamn godkänns eller för eventuella merkostnader som kan uppstå för Kunden om domännamnsansökan avslås.

Om överföringen av domännamn från annan operatör tar längre tid än överenskommen leveranstid och dröjsmålet beror på annan än Puhh, är Kunden inte berättigad till ersättning.

Vid registrering av .se domäner godkänner kunden genom detta avtal också de allmänna villkor som gäller för dessa.

2.5 Särskilt om standardtjänster
Standardtjänsterna är oberoende av vilken transmissionsteknik som används för Kundens anslutning till Puhh:s nät.

Utrymme på webbserver
Kunden tilldelas ett visst utrymme enligt vald abonnemangsform.

Kunden kan kostnadsfritt föra över totalt en viss mängd data enligt det kontots specifikationer till och från sin webbplats per månad. Puhh äger rätt att tilläggsfakturera Kunden för överskriden bandbredd enligt gällande prislista.

Puhh, eller av Puhh anlitad driftleverantör tar backup dagligen av allt innehåll på servrarna. Vid återläsning från backup på kunds begäran debiteras 400 kr + moms såvida inte ansvaret för det inträffade ligger hos Puhh.

Puhh ansvarar ej för felavhjälpning kring av Kunden skriven eller tillhandahållen ej fungerande program eller css kod.

Puhh äger rätt att omgående stänga av webbhotelltjänsten om trafikmängden till och från webbplatsen överskrider det aktuella kontots gräns med 10 Gb under en månad, eller om Kunden visar upp en felaktig hantering av tjänsten såsom felaktig användning av scriptfunktioner, eller om kunden belastar servrar otillbörligt mycket. Information avseende varslad uppsägning eller anmodan om flytt lämnas skriftligen genom e-post eller brev med 20 dagars varsel.

E-posttjänst
Kunden äger rätt att nyttja avtalat antal mailboxar alternativt MX-Utpekning om sådant ingår i kundens paket.

Kunden har möjlighet att lagra e-post på Puhh:s mailservrar, mail utrymmet utgår från kundens totala hyrda utrymme enligt faktura.

 

2.6 Servicenivå, drift och underhåll
Vid eventuellt driftavbrott eller annat trafikhindrande fel som inträffar åtager sig Puhh (eller av Puhh anlitad driftleverantör) att inom ramen för Kundens gällande servicenivåavtal för driftdelen sk Service Level Agreement (SLA) skyndsamt påbörja åtgärder för att avhjälpa felet. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för Planerat Underhåll. Planerat Underhåll skall i möjligaste mån genomföras under lördag eller söndag 00.00 – 10.00. Vid omfattande åtgärder som ej är av akut karaktär skall Puhh avisera Kunden innan åtgärd vidtas genom information på Puhhs hemsida eller/och genom e-post.

Definitioner:

”Omfattande fel” – Med Omfattande fel avses ett fel som innebär omfattande störningar, av central funktionalitet eller tjänstens tillgänglighet.

”Begränsande fel” – Med Begränsade fel avses ett fel som inte innebär omfattande påverkan på tjänstens användbarhet.

”Planerat Underhåll” – Med Planerat Underhåll avses sådana åtgärder som måste vidtas uppgraderingar etc, vilket kan medföra att tjänstens tillgänglighet påverkas. Vid vissa uppdateringar kan kunden tvingas ändra sina script etc. som följd av förändringar i Puhh:s tekniska utrustning. Kunden kan inte kräva ekonomisk ersättning vid sådana förändringar.

”Kontorstid” – Med Kontorstid avses helgfri måndag – fredag kl. 08.00 – 17.00.

För att säkra kraven på tillförlitlig och säker drift samt kommunikation och klargöra servicenivå erbjuder Puhh sina kunder tillsammans med tjänsten ett servicenivåavtal sk Service Level Agreement (SLA) rörande driftdelen av abonnemanget. Puhh erbjuder fyra olika servicenivåer vilka benämns “Standard”, ”Prioritet 70 timmar”, ”Prioritet 86 timmar” och ”Prioritet 168 timmar”. Nivå ”Standard” ingår i tjänsten medan de övriga nivåerna erbjuds mot ett tillkommande pris. Om inget annat är skriftligt avtalat om servicenivå är SLA nivå1 ”Standard” den som tillämpas. Ett komplett SLA avtal skickas normalt ut tillsammans med orderbekräftelse men kan även fås utskickad på begäran.

SLA
Åtgärdsfönstret då Puhh eller av Puhh anlitad driftleverantör utför felavhjälpning omfattar Puhhs öppettider (vardagar, måndag till fredag, mellan 08:00 till 17:00). Felavhjälpning startas då en felanmälan från kund eller Puhhs server/nätövervakning rapporteras till Puhhs kundtjänst. Vid felanmälan klassificeras felet som omfattande fel eller begränsat fel. Inom Responstiden skall felavhjälpningen ha påbörjats. Åtgärdstiden avser den tid som det tar att åtgärda felet exklusive eventuell restid. Som Nertid räknas ackumulerat antal timmar som en Felanmälan kategoriserad som Omfattande fel varit öppen inom Åtgärdsfönstret.

SLA anpassad.
För närvarande har Puhh ett SLA avtal, men vid specifika installationer kan SLA med högre prioritet tas fram.

2.7 Kvalitetsparametrar & Reducering av månadsavgift
Då Puhh eller av Puhh anlitad driftleverantör sköter DNS:erna för ett domännamn och konto typen är hemsida / e-handel / Mobil app och domännamnet används med www garanterar Puhh vid SLA Standard nivå1 en tillgänglighet till Internet på 99.0% mätt över ett helt kvartal (3månader). Vid lägre tillgänglighet utgår kompensation vid SLA Standard nivå 1 med % på kvartalsavgiften för det berörda kvartalet enligt en trappa. Lägre tillgänglighet än 99,0% = 18% rabatt. Lägre tillgänglighet än 98.5% = 50% rabatt. Lägre tillgänglighet än 98% = 60% rabatt.

2.8 Kundens åtaganden
Kunden åtar sig följande:

a) att anmäla fel till kundservice och därvid uppge anv.namn, lösenord, kontaktperson samt uppgift om hur och vid vilken tidpunkt felet uppstod, vilken tjänst som är berörd, typ av utrustning/applikation som används och en detaljerad felbeskrivning,
b) bistå med assistans och samarbete till Puhh tekniska personal vid utförd felavhjälpning, fjärrledes eller på plats (kan vid vissa tillfällen ske utanför kontorstid),
c) att begära reducering av månadsavgiften inom trettio (30) arbetsdagar efter att tjänsten åter är tillgänglig,
d) anmäla driftavbrott inom trettio (30) dagar, samt
e) att förse Puhh med riktig och aktuell kontaktinformation.
f) att alltid skicka supportmail via kontrollpanelen eller om detta inte går bifoga användarnamn och lösenord för huvudkontot i meddelandet.
g) att ange upp till 2 kontaktpersoner som Puhh har all konversation med vad det rör felanmälningar etc. rörande kontot,
h) att anmäla sig till Puhh:s nyhetsbrev för att få uppdaterad information om händelser och status rörande Puhh:s utrustning etc. Kund som ej anmäler sig till nyhetsbreven kan aldrig hävda att denne inte fått information om denna skickats ut via Puhh:s nyhetsbrev.

2.9 Begränsningar i Puhh:s åtagande
I följande fall är Puhh:s åtagande begränsat:

a) Felavhjälpning avseende Kundens egen kommunikationsutrustning,

b) Driftavbrott som sker under perioder för planerat underhåll. Planerat underhåll skall i möjligaste mån genomföras under lördagar eller söndag 00:00 – 10:00. Vid omfattande åtgärder skall Puhh avisera Kunden innan åtgärd vidtas.

c) Vid felaktig felanmälan, handling eller försummelse åsamkad av Kund kan det tillkomma kostnader för Kunden för eventuella utlägg som Puhh ådragit sig på grund av redan påbörjade åtgärder, såsom material- och resekostnader.

d) Inringningsaccesser och accesser från Internet omfattas inte av tillgänglighets- och vitesgarantier – oavsett om utrustningen levererats av Puhh eller ej.